Hallitusseente hulga mõõtmine ruumiõhust

Õhuanalüüsiga mõõdistame ruumiõhus hallitusseente kontsentratsioonid ja identifitseerime esinevad hallitusseene perekonnad või liigid. Analüüsi tulemustest selgub, kas ruumiõhus on hallitusseente kontsentratsioon kõrge või normaalsel tasemel. Hindame välja kasvanud liikide põhjal, kas ruumiõhus esineb üks domineeriv liik, niiskusindikaator või toksiine tootvaid liike. Analüüsi tulemusena saame hinnata hallitusseene ohtlikkust inimese tervisele.

Niiskusindikaatoriteks on hallitusseened: Chaetomium sp., Stachybotrys chartarum, Trichoderma sp., Aspergillus fumigatus, Fusarium sp., Ulocladium sp.
Kõige sagedamini esinevad toksiine tootvad liigid: Stachybotrys chartarum, Aspergillus fumigatus, Aspergillus flavus, Aspergillus versicolor, Aspergillus niger.

Õhuanalüüside teostamiseks kasutame õhuanalüsaatorit MicroBio, millega saab koguda mikrobioloogilisi proove 25 kuni 2500 liitrist õhust. Oleme MicroBio seadmetega ja alljärgnevalt toodud metoodikat kasutades võtnud proove üle 1000 objektil.

  • õhuanalüsaatoriga sadestatakse õhus leiduvad osakesed inertsiga õhuvoolust otse söötmega Petri tassile;
  • kasutame kahte erinevat söödet, 2% linnaseekstrakt agarsöödet (MEA) ja dikloraan 18% glütseroolagarit (DG-18), et tulemuslikumalt hinnata hallitusseente hulka ja hallitusseente liigilist koosseisu;
  • võrdluseks võetakse ka proov välisõhust või kontrollruumi õhust
  • proovid kultiveeritakse termokapis temperatuuril +25°C 5-7 päeva jooksul;
  • kultiveerimisjärgselt loendatakse Petri tassil välja kasvanud kolooniate arv ja arvutatakse hallitusseente hulk 1 m3 õhukoguse kohta (PMÜ/m3);
  • määratakse Petri tassidel kasvanud seeneliigid seenehüüfide ja –eoste põhjal valgusmikroskoobiga kuni 1000 kordse suurendusega.

Meie töös kasutatav meetod lähtub Eesti standardist prEVS-ISO 16000-17:2012. „Siseõhk. Osa 17: Hallitusseente avastamine ja loendamine. Külvipõhine meetod.“

Hallitusseente areng ja kasv sõltuvad temperatuurist ja niiskusest. Seega õhuproovide võtmise käigus mõõdame uuritavas ruumis suhtelist õhuniiskust ja temperatuuri ning hindame kahjustunud materjalide niiskussisaldust ja visuaalseid seenkahjustusi. Vajadusel võtame uuritavast ruumist pinna- või materjaliproovid.
Tulemused esitatakse eksperthinnanguna, kus on välja toodud ka hinnang objekti seisukorrale, võimalikud kahjustuste põhjused ja soovituslikud tegevused kahjustuste likvideerimiseks.

Õhuanalüüside tulemused väljastame 10 päeva jooksul.

Hinnakiri