Eesti Mükoloogiauuringute Keskus, Tartu Ülikooli Kliinikumi Ühendlabor ja Läti Puidukeemia Instituut viisid läbi koostööprojekti “Mükoloogilised ohutegurid keskkonnas” ajavahemikus veebruar 2005 kuni detsember 2005. Projekti toetas rahaliselt Euroopa Liidu Phare piiriületava koostöö programmi 2002. a. väikeprojektide fond. Projekti peamiseks eesmärgiks oli keskkonnamükoloogia vallas luua efektiivselt toimiv infovahetuse ja koostöö võrgustik.

Projekti eesmärgid olid:

  • Võimaldada kõigile huvigruppidele spetsialisti tasemekoolitust keskkonna- ja ehitusmükoloogia valdkonnas
  • Ühtsete uuringumetoodika ja standardite kasutuselevõtt keskkonnamükoloogiliste probleemide lahendamisel Eesti Vabariigis ja Läti Vabariigis kooskõlas teiste Euroopa Liidu maadega
  • Oskusteabe koondamine, süstematiseerimine ja kättesaadavaks muutmine huvigruppidele Eesti Mükoloogiauuringute Keskuse vahendusel
  • Erinevate huvigruppide spetsialistide püsiva koostöövõrgustiku loomine Eestis
  • Rahvusvahelise koostöövõrgustiku loomine ja sõltumatu eksperthinnagu kättesaadavaks muutmine huvigruppidele
  • Projekti käigus viidi läbi 6 koolitusseminari.

Projektis osalesid:

Kalle Pilt Eesti Mükoloogiauuringute Keskusest
Helle Järv ja Paul Naaber TÜ Kliinikumi ühendlaborist
Ilze Irbe Läti Puidukeemia instituudist
prof. Urmas Kõljalg Tartu Ülikooli Botaanika ja Ökoloogia instituudist
prof. Urve Kallavus Tallinna Tehnikaülikooli Materjaliuuringute keskusest
prof. Malcolm D. Richardson Helsingi Ülikooli Immunoloogia ja Bakterioloogia instituudist
dotsent Urmas Mänd Tallinna Tehnikaülikooli Ehitiste projekteerimise instituudist